دنیای خبر
آخرین اخبار ایران و جهان

خبرنگاران و چکامه سرایان کهکشان آگاهی

یادداشت مهدی ارکونتن به مناسبت روزخبرنگار

0

یادداشت مهدی ارکونتن به مناسبت روزخبرنگار
خبرنگاران و چکامه سرایان کهکشان آگاهی

جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر جانش فزون
اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هر که آگه تر بود جانش قوی است
نیک می دانید که خبر، آینه تمام نمای واقعیت های جامعه انسانی و پژواک ارزش های الهی و خبرنگار، هنرمندی است که به نقاشی حقیقت بر بوم رسانه ها می پردازد تا راهنمای افکارعمومی جامعه به سوی رستگاری و گزینش هشیارانه باشد.
رجای واثق داریم که رسانه ها، میدان رقابت اندیشه ها برای گزینش هوشمندانه از سوی انسان‌های فرهیخته‌اند، میدان انجام رسالت تنویرافکار عمومی، برخورد سالم آراء و اندیشه های متفاوت و تلاش برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی و خبرنگاران رزمندگان این رزمگاه تا به تحقق بشارت حضرت حق تعالی یاری کنند، او که فرمود: «فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه».
خبرنگاران ابرانسان هایی هستند که در راه آشکارشدن حقیقت و انجام وظیفه سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق، مستند، وثیق و راهنما تلاش می کنند و در راه دست یابی به این حقیقت، وجدان اجتماعی و شرافت حرفه ای را با تعهد به دفاع از حقوق فردی و حریم خصوصی و معیارهای اخلاقی به کار می گیرند.
آنان کسانی اند که قلم زدنشان، گام نهادن به عرصه آرمان های الهی و انسانی است. خبرنگاران با اخبار بیداری بخش و هشیارکننده پرگشودن سیمرغ خرد را تا قله قاف انسانیت میسر می کنند و بال این اوج گیری جز تعهد به حقیقت و شرح واقعیت و به تصویرکشیدن پیچیدگی های راه رستگاری نیست.
پس شما ای خبرنگاران والامقام که خدای منان به قلمتان سوگند یاد کرده و چکامه های زیبایتان بر سطور اخبار و گزارش ها دل تیرگی ها را می شکافد تا شفافیت و بیداری و آگاهی را به جامعه ارزانی دارد، روزتان خجسته و فرخنده و قلمتان در بیان حقایق روان باد؛ باشد که از این رهگذر واژه های زیبای رهایی به قلم طبع بیارایید و مژده رسیدن صبح بیداری دهید و زدوده شدن زنگار جهل از ذهن تاریخ و جامعه را به ارمغان آورید.